สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Educational Administration

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเลย เชียงใหม่ เชียงรายศึกษาดูงานที่โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ]
เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2555 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเลย เชียงใหม่ เชียงรายศึกษาดูงานที่โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12 จำนวน 150 คน
: 610
: 807
: 682
: 635
: 595
: 639
: 551
: 525
: 596
: 516

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000