สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Educational Administration

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเลย เชียงใหม่ เชียงรายศึกษาดูงานที่โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ]
เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2555 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเลย เชียงใหม่ เชียงรายศึกษาดูงานที่โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12 จำนวน 150 คน
: 633
: 823
: 707
: 658
: 619
: 667
: 575
: 547
: 626
: 537

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000