สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Educational Administration

ปรัชญา

    มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีเจตจำนงที่จะผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษา ให้มีความรู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1034

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000