สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Educational Administration

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1481

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000